Administración electrónica

En cumprimento do establecido na disposición adicional 6ª da Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no sector público e para a súa difusión e coñecemento aos proveedores, publícase que, por Resolución da Alcaldía de data 02 de marzo de 2015, acordóuse a adhesión ao Punto de Entrada de Facturas Electrónicas da Administración Central (FACE). Na súa aplicación os códigos DIR3 deste concello, de acordo coas súa estrutura organizativa, son os seguintes: Código oficina contable: L01320837, Secretaría-Intervención Código órgano xestor: L01320837, Concello da Veiga Código unidade tramitadora: L01320837, Secretaría – Intervención Asi mesmo e de acordo co artigo 4 da citada Lei 25/2013, do 27 de decembro, as facturas cuxo importe non supere os 5.000,00 €, impostos incluidos, quedan excluídas da obriga de facturación electrónica. A Veiga, 11 de marzo de 2015 Acceso a tramitación de factura electrónica: