Política de Privacidade

www.aveiga.gal é un dominio de internet de titularidade do Concello de A Veiga, Rúa Nova, 0 – 32360 A Veiga (Ourense), Tlf.: 988350000, e-mail: concello.aveiga@eidolocal.es

De conformidade coa vixente Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, o Concello de A Veiga informa que na web www.aveiga.gal non se solicitan nin se recollen datos de carácter persoal. Porén, ofrecémoslle a posibilidade de poñerse en contacto con nós a través do correo electrónico, sen que en ningún caso se almacenen os seus datos nun ficheiro organizado.

O uso dos servizos ofrecidos na presente web site por menores de idade ten que ser previamente autorizado polos seus pais, titores ou representantes legais, xa que teñen a consideración de responsables dos actos que realicen os menores ó seu cargo.

Queda prohibida a utilización indebida ou non autorizada da información que contén esta web. O incumprimento desta prohibición así coma os prexuízos que se poidan ocasionar pode dar lugar ó exercicio das accións que legalmente corresponda efectuar e, se procede, á responsabilidade que de dito exercicio se deriven.

www.aveiga.gal es un dominio de internet de titularidad del Ayuntamiento de A Veiga, Rúa Nova, 0 – 32360 A Veiga (Ourense), Tlf.: 988350000, e-mail: concello.aveiga@eidolocal.es

De conformidad con la vigente Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, el Ayuntamiento de A Veiga informa que en la web www.aveiga.gal no se solicitan ni se recogen datos de carácter personal. Le ofrecemos la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico, sin que en ningún caso se almacenen sus datos en un fichero organizado.

El uso de los servicios ofrecidos en la presente web site por menores de edad tiene que ser previamente autorizado por sus padres, tutores o representantes legales, ya que tienen la consideración de responsables de los actos que realicen los menores a su cargo.

Queda prohibida la utilización indebida o no autorizada de la información que contiene esta web. El incumplimiento de esta prohibición así como los perjuicios que se puedan ocasionar pueden dar lugar al ejercicio de las acciones que legalmente corresponda efectuar y, si procede, a la responsabilidad que de dicho ejercicio se deriven.